Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees deze daarom goed door.
Artikel 1. Definities
1.a. Stoeipakje.com: onderdeel van shop-web
1.b. Website: de websites van Stoeipakje.com, te raadplegen via stoeipakje.com en stoeipakjes.com.
1.c. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Stoeipakje.com en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.d. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stoeipakje.com en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.e. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.a. Op alle aanbiedingen van, Overeenkomsten met en leveringen van Stoeipakje.com zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.b. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Stoeipakje.com slechts bindend, indien en voor zover deze door Stoeipakje.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.c. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.a. Tenzij op de Website anders is vermeld, zijn alle op de Website en in andere van Stoeipakje.com afkomstige materialen vermelde prijzen inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.b. Tenzij anders is vermeld, bedragen de  verzendkosten € 5,95.
3.c. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stoeipakje.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Stoeipakje.com afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, type of spelfouten.
3.d. Stoeipakje.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.a. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Stoeipakje.com.
4.b. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stoeipakje.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.c. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stoeipakje.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.d. Stoeipakje.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Stoeipakje.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie
5.a. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.b. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.c. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Stoeipakje.com is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.d. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Stoeipakje.com daarvan in kennis te stellen, zodat Stoeipakje.com gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.a. Zodra de bestelling door Stoeipakje.com is ontvangen, stuurt Stoeipakje.com de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk naar het door de Klant opgegeven adres.
6.b. Stoeipakje.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.c. Stoeipakje.com probeert de bestelling de volgende dag te leveren wanneer de bestelling voor 21:00 uur op een werkdag is geplaatst. Stoeipakje.com kan echter niet garanderen dat de bestelling de volgende dag binnen is, gelet op het feit dat Stoeipakje.com daarvoor afhankelijk is van derden. Door Stoeipakje.com opgegeven levertermijnen zijn niet bindend. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Stoeipakje.com.
6.d. Indien Stoeipakje.com de producten niet binnen vijf werkdagen kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.e. Stoeipakje.com raadt de Klant aan om de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, aan Stoeipakje.com te melden.
6.f. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.
6.g. Stoeipakje.com is niet aansprakelijk jegens de Klant indien deze een geleverd product heeft gebruikt op een andere wijze dan aanbevolen, voorgeschreven dan wel waarvoor het is bedoeld.Artikel 7. Herroepingsrecht
7.a. De Klant heeft het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met Stoeipakje.com binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.b. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
7.c. Klant dient de retourkosten zelf te dragen.
7.d. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan Klant in een fysieke winkel zou doen.
7.e. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid a van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Stoeipakje.com, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stoeipakje.com kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Stoeipakje.com bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid a van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Shop-web
Postbus 673
4870 AR Etten-Leur

7.f Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stoeipakje.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Stoeipakje.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stoeipakje.com wachten met terugbetalen tot Stoeipakje.com het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.h. Klant heeft geen herroepingsrecht wanneer het producten betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8. Betaling
8.a. Klant dient betalingen aan Stoeipakje.com volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stoeipakje.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.a. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stoeipakje.com een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.b. Stoeipakje.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Stoeipakje.com er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.c. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stoeipakje.com daarvan in kennis te stellen.
9.d. Indien Stoeipakje.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stoeipakje.com, dan kan hij bij Stoeipakje.com, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Stoeipakje.com geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stoeipakje.com binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.a. Stoeipakje.com verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy reglement. Deze is hier te vinden: https://www.stoeipakje.com/_downloads/51368644

Artikel 12. Slotbepalingen
12.a. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels ander recht van toepassing is.  
12.c. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.d. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Shop web
Postbus 673
4870 AR Etten-Leur
e-mail: administratie@shop-web.nl
KvK-nummer: 81517793

Btw-nummer: NL862123549B01

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Mail ons: Klantenservice

Volg ons op Social Media